Większość osób, kiedy słyszy nazwę sejmik, sądzi, że to zdrobnienie od wyrazu sejm. Od razu na myśl przywodzi się polski parlament. Tymczasem każde województwo ma swój sejmik wojewódzki. Jest on organem stanowiącym i kontrolującym samorząd województwa. W jego skład wchodzą radni wybierani na 5-letnią kadencję. Skargi na działanie sejmiku mogą składać wyborcy, a rozpatruje je wojewoda.

Jako główne zadanie i cel działalności sejmiku należy wskazać rozwój cywilizacyjny regionu, czyli prowadzenie polityki rozwoju regionu. Sejmiki składają się z radnych, z pośród których wybierany jest przewodniczący i wiceprzewodniczący. Maksymalna liczba wiceprzewodniczących, którą dopuszcza ustawodawca, to trzy. Przewodniczący i wiceprzewodniczący nie mogą wchodzić w skład zarządu województwa.

Do zadań przewodniczącego sejmiku należy organizowanie prac sejmiku oraz prowadzenie jego obrad. W przypadku, kiedy nie może tego zrobić, przekazuje te zadania jednemu z wiceprzewodniczących. Ważnym jest fakt, że przewodniczący ani jego zastępcy nie mają uprawnień do reprezentowania województwa na zewnątrz. Ich rola określana jest wyłącznie jako funkcja społeczna. Każde z województw polskich ma swój sejmik, który w zależności od liczby mieszkańców regionu, liczy odpowiednio trzydziestu radnych przy liczbie mieszkańców do dwóch milionów. Natomiast na każde kolejne rozpoczęte pięćset tysięcy mieszkańców przypada kolejne trzech radnych.

Do kompetencji sejmiku należy między innymi stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu województwa oraz zasady gospodarowania mieniem województwa. Oprócz tego sejmik musi także określić zasady i tryb korzystania z wojewódzkich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Sejmik uchwala także wieloletnie programy rozwoju województwa. Tylko sejmik może uchwalić plan zagospodarowania przestrzennego. Radni sejmiku muszą także przyjąć budżet województwa, sprawozdania finansowe województwa oraz sprawozdania z wieloletnich programów województwa. Sejmik wybiera także zarząd województwa i udziela mu lub nie absolutorium z tytułu wykonania budżetu. Na wniosek marszałka województwa, który przewodniczy pracom zarządu województwa, wybierany jest przez sejmik skarbnik województwa. Jego zadaniem jest bycie księgowym budżetu województwa.

Sejmiki są w miarę młode. Przed wojną funkcjonowały na terenie Polski zaledwie dwa – w województwach pomorskim i poznańskim. Na Śląsku pracował Sejm Śląski. Po 1989 roku sejmiki przyjęły postać sejmiku wojewódzkiego. Była to wspólna reprezentacja gmin. Taki ustrój trwał do 1998 roku. Rady gmin dokonywały wyboru radnych, którzy mieli reprezentować ich interesy w sejmiku. W latach 1998 – 2002 sejmiki liczyły po 45 radnych. Po 2002 roku zmniejszono liczby radnych odpowiednio do liczby mieszkańców danego regionu.