Często w mediach czy w rozmowach pojawia się określenie sektor publiczny. Wszyscy kiwają głowami sugerując, że rozumieją, o czym mowa, ale czy na pewno? Czym jest sektor publiczny i co się kryje pod tą nazwą? Najogólniej rzecz ujmując sektor publiczny to ta część gospodarki krajowej, na którą składają się wszystkie osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej i fundusze celowe, które podlegają władzy publicznej, w tym rządowej i samorządowej.

Oczywiście, istnieje wiele definicji wyjaśniających i określających to, czym jest sektor publiczny. Można go bowiem rozpatrywać z wielu różnych kątów, podejść. Można wyłączać lub włączać jakieś elementy, które definiować będą tą część gospodarki. Sektor publiczny to przede wszystkim administracja rządowa, czyli ministerstwa, urzędy centralne czy urzędy wojewódzkie. To także administracja samorządowa, czyli urzędy gminne, powiatowe czy marszałkowskie, urzędy miast. Zgodnie z powyższą definicją do sektora publicznego zaliczane są także wszelkie podległe pod ww. podmioty jednostki. Zalicza się do nich urzędy pracy, ośrodki wsparcia, ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie, publiczne zakłady opieki zdrowotnej, Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych, Fundusze Ochrony Środowiska, Fundusz Pracy czy Narodowy Fundusz Zdrowia. Do tego sektora zalicza się także zakłady ubezpieczeń społecznych (ZUS i KRUS). Tu znajdują się także sądy, trybunały, prokuratury i inne ważne organy kontroli państwowej i ochrony państwa.

Prawidłowe określenie podmiotu pod względem wchodzenia w sektor publiczny ma szczególne znaczenie dla organizacji pozarządowych, które korzystają z różnego wsparcia w postaci grantów. Wykorzystywanie bowiem pieniędzy publicznych, a więc pochodzących z podatków, wiąże się z szeregiem obwarowań i obowiązków, jakie na wykorzystujący je podmiot nakłada ustawodawca. Przede wszystkim wszystko musi być wydatkowane zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz z ustawą prawo zamówień publicznych. Do tego dochodzą jeszcze obowiązki związane z informacją publiczną. Zatem, aby określić czy dany podmiot jest zaliczany do sektora publicznego, należy zastosować kryterium w postaci pytania czy środki, którymi dysponuje dany podmiot, podlegają regułom ustawy o finansach publicznych. Jeśli odpowiedź na to pytanie będzie pozytywna, oznacza to, że mamy do czynienia z podmiotem z sektora publicznego i wszelkie wymogi co do wydatkowania tych pieniędzy, będą obligatoryjne.

Ponieważ pojęcie sektora publicznego jest dosyć szerokie, można do niego czasem zaliczyć podmiot, który nie jest do końca wpisany w tą część gospodarki narodowej. Ocena tego, czy dana instytucja jest lub nie zaliczana do tegoż sektora, zawsze musi być poprzedzona dogłębną analizą. Można bowiem stwierdzić, że jakaś agencja rozwoju, będąca spółką akcyjną, nie zalicza się do niego. Tymczasem większościowy pakiet akcji jest w rękach państwa, gminy, miasta i podmiot już staje się zaliczany do sektora publicznego.