Wszyscy popełniają błędy i co do tego nikt nie powinien mieć wątpliwości. Jednak, kiedy te błędy decydują o dalszym funkcjonowaniu jakiejś firmy, sprawa robi się poważna. Jak karać za takie błędy? Czy można się od nich ubezpieczyć? Kto ponosi za nie odpowiedzialność?

Urzędnik jest szczególnie narażony na popełnienie błędu, a to dlatego, że musi pracować na szybko zmieniających się przepisach prawa. Ich dynamizm i nierzadko sprzeczność wobec siebie sprawiają, że o błąd jest nietrudno. I o ile drobne błędy są jeszcze w jakiś sposób do naprawienia i mogą nie wyrządzać wielkich strat, to są decyzje, które decydują o być albo nie być firmy. Wówczas źle podjęta skutkuje bankructwem firmy, zwolnieniami i ogromnymi długami przedsiębiorcy. Widząc taką lukę, ustawodawca zdecydował o wprowadzeniu odpowiedzialności urzędnika za podejmowane przez niego decyzje. Ustawa o szczególnych zasadach odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenia prawa została podpisana przez Prezydenta i weszła w życie. Zgodnie z jej treścią, urzędnik, który wyda błędną decyzje, będzie odpowiadał za błąd wysokością nie wyższą niż dwunastokrotność jego wynagrodzenia.

Przepisy zawarte w ustawie określają zasady, na podstawie których funkcjonariusz publiczny poprzez swoje działania lub zaniechania doprowadzi do przyznania odszkodowania za szkodę wyrządzoną przez niego podczas wykonywania władzy publicznej. Oczywiście, nic nie jest tu uznaniowe, a wina urzędnika musi być udowodniona. Aby więc można było obarczyć go karą za swoje postępowanie lub zaniechanie, muszą być spełnione konkretne przesłanki. Jedną z nich jest prawomocne orzeczenie sądu lub ugoda, na podstawie której zostało wypłacone odszkodowanie za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej z rażącym naruszeniem prawa. Odszkodowanie to musi wypłacić podmiot odpowiedzialny. Kolejna przesłanką jest rażące naruszenie prawa, które powstało poprzez zamierzone działanie lub jego brak przez funkcjonariusza publicznego. Trzecią przesłanką jest stwierdzenie rażącego naruszenia prawa przez organ administracyjny lub sąd.

Przepisy ustawy wskazują przykładowe zachowania, które mogą zostać uznane za rażące naruszenie prawa. Do tych zachowań zalicza się między innymi wydawanie poleceń wskazujących rozstrzygnięcie, ocenę stanu faktycznego lub interpretację przepisów w sprawie administracyjnej albo nakłonienie innego funkcjonariusza do wydania rozstrzygnięcia, które rażąco narusza prawo. Jeśli zostanie przyznane odszkodowanie, kierownik organu, z którego działaniami związane jest dochodzenie roszczenie, w ciągu 14 dni przesyła wniosek o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego do prokuratury. Załącznikiem do wniosku jest dowód wypłacenia odszkodowania oraz rozstrzygnięcie stwierdzające naruszenie prawa.